top of page

Stap 1 

Pre-contractuele fase

Kennismakingsgesprek

  

Een eventuele opdracht begint voor VIEW-ontwerpburo met een vrijblijvend en oriënterend kennismakingsgesprek. Een ‘klik’ en enthousiasme zijn voor VIEW de belangrijkste ingrediënten. Ik waardeer een eerlijke, kritische en open samenwerking en zodra we elkaar begrijpen en op één lijn zitten zorg ik voor een Programma van Eisen en een plan van aanpak.

 

Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek geef ik nadere uitleg over de tarieven en worden de wensen, aard en de omvang in combinatie met het gewenste afwerkingsniveau in kaart gebracht en kan het programma van eisen (PvE) wordt vastgesteld. Ook zaken als het budget komt aan bod.

 

Opstellen offerte

Is de “klik” wederzijds dan ga ik op basis hiervan een plan van aanpak maken waarin de opdrachtomschrijving met een beschrijving van de wensen en eisen (PVE) staan. Ook wordt hier een takenlijst bij opgenomen die de gewenste diensten en producten van de architect beschrijft. Op basis van het plan van aanpak wordt een offerte gemaakt.

Na goedkeuring van de offerte en ondertekening van het contract gaan we over naar de volgende fase.

Stap 5 

Fase Definitief-Ontwerp

(DO)

​Het ontwerp in deze fase wordt heel concreet. In deze ontwerpfase ontstaat een volledig en gedetailleerd beeld van het project als ruimtelijk concept en de technische realiseerbaarheid ervan. Toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren, worden vastgesteld. De opdrachtgever kan het ontwerp ook dan nog enigszins bijsturen naar de eigen wensen. De op- en aanmerkingen van de opdrachtgever worden meegenomen naar een eventuele volgende fase of wordt het definitieve ontwerp afgerond.

Stap 2 

Fase voorbereiding

Voordat de architect start met het schets ontwerp worden de randvoorwaarden waarbinnen het project ontwikkeld dient te worden, inzichtelijk gemaakt. Hoe lopen de kadastrale grenzen? Wat is er mogelijk met het vergunningsvrije bouwen? Wat is er mogelijk binnen het bestemmingsplan? De architect verzamelt de informatie waarmee deze vragen beantwoord kunnen worden.

Stap 3 

Fase Schets-Ontwerp (SO)

Het schetsontwerp wordt gebruikt om de eerste ideeën te visualiseren en te ordenen en zal de ruimtelijke en functionele opzet van het project inzichtelijk maken. Het concept wordt hierin vastgelegd. Dit betekent dat de interne en externe structuur evenals de vorm en omvang in samenhang met de omgeving worden vastgelegd. We houden hierbij rekening met de functies van de ruimte en de routing.

Het doel van het schetsontwerp is om de mogelijkheden voor de klant inzichtelijk te maken. De klant krijgt hierdoor een goed inzicht en heeft ook de tijd om de eigen wensen in te brengen. Het gaat hierbij vooral om 3D visualisaties en tekeningen om je een goed idee te geven van wat er mogelijk is. Alleen plattegronden zijn vaak lastig te interpreteren.

De op- en aanmerkingen van de opdrachtgever worden meegenomen naar de volgende fase.

Stap 6

Fase BT/Omgevings-vergunning

(indien verplicht)

Indien een omgevingsvergunning noodzakelijk is zal in het definitief ontwerp de opmerkingen van de opdrachtgever op het DO worden verwerkt en geschikt gemaakt worden voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. De BT tekeningen zullen worden aangevuld met de voor de aanvraag noodzakelijke indieningsvereisten. Zo bepaalt de architect bijvoorbeeld de gebruiksoppervlakten volgens  de NEN-norm  en verzorgt hij de ventilatieberekeningen. Ook zullen de nodige installatietechnische zaken door de architect op tekening vastgelegd worden. Ten slotte zal de omgevingsvergunning door de architect worden aangevraagd.

HOE NU

VERDER#?

STAPPENPLAN

Benieuwd hoe ik het ga aanpakken?

 

Stappenplan

 

VIEW-Ontwerpburo heeft het hele proces op een rijtje gezet en maakt gebruik van een helder stappenplan.

Om het ontwerpproces en het technisch ontwerp (bestektekeningen tbv de aannemer) te stroomlijnen maak ik gebruik van diverse fases. Dit is een heel gangbaar werkproces die door vele architecten gebruikt wordt. Binnen elke fase worden er keuzes gemaakt door de opdrachtgever en help ik je hiermee. Kort gezegd omhelst dit dat je van grof naar fijn gaat; eerst de grote lijnen en steeds meer inzoomen op de details.

Stap 4 

Fase Voorlopig-Ontwerp

(VO)

Bij deze fase gaat het project serieus van start. Gedurende het voorontwerp ligt de nadruk op de vormgeving. Aan de hand van 3D-visualisaties zal de architectonische verschijningsvorm van het exterieur en het interieur worden ontworpen en inzichtelijk worden gemaakt. Eigenlijk is dit de spannendste fase van het ontwerpproces. De opdrachtgever kan het ontwerp dan ook nog bijsturen naar de eigen wensen en zelf invloed houden op de voortgang van de ontwerp fases. De op- en aanmerkingen van de opdrachtgever worden meegenomen naar de volgende fase.

Fase voorbereiding

uitvoering 

 

 

Tijdens de volgende fases (stap 7/8/9) wordt begonnen met de voorbereiding van de bouw. Deze fases zijn niet verplicht en dus optioneel. Dit is mede afhankelijk van de omvang en het soort project. Ook budgettaire overwegingen spelen hierbij vaak een rol. Het is ook mogelijk flexibel met deze fases om te gaan en deze op uurbasis tegen het gereduceerde uurtarief in te zetten.

Stap 7

Fase Technisch-Ontwerp

(TO)

Deze stap is optioneel

Het definitief ontwerp is gereed en de eventuele vergunning is aangevraagd en ligt ter beoordeling bij de gemeente. Op dit moment kunnen alvast de tekeningen worden opgewerkt tot het niveau van een technisch ontwerp. Gedurende deze fase worden alle voor de bouwvoorbereiding noodzakelijke gegevens vastgelegd en kan het ontwerp o.a. worden uitgebreid met voor de aanbesteding en uitvoering noodzakelijke extra details. Het technisch ontwerp zal worden aangevuld met een heldere technische omschrijving of een uitgebreide materialen- en kleurenstaat. De stukken samen, zullen tijdens de volgende fase worden gebruikt als contractstukken voor de aanbesteding.

Stap 8

Fase Prijs- en contractvorming/

werktekeningen

Deze stap is optioneel

Het project is nu door de architect volledig vastgelegd door middel van het technisch ontwerp. Deze stukken vormen de basis voor de overeenkomst met de aannemer.

Je weet nu precies wat je van de aannemer mag verwachten. Op dit moment heb je de mogelijkheid om een aantal aannemers een prijsaanbieding te laten doen op basis van het technisch ontwerp. Omdat de aannemers hun prijs bepalen op basis van exact dezelfde voorwaarden kun je de aanbiedingen goed met elkaar vergelijken. Op deze manier weet je niet alleen precies wat je krijgt, maar ook tegen welke prijs. De architect kan je hierbij ondersteunen en adviseren.

Stap 9

Fase Uitvoering/begeleiding/

oplevering

Deze stap is optioneel

Het moment is daar. De periode van voorbereiden is voorbij en de uitvoering kan beginnen. Door een goede voorbereiding zullen de vaak kostbare gewenste wijzigingen in het werk waarschijnlijk niet of nauwelijks meer aan de orde zijn en kunnen ook bouwfouten worden vermeden. Tijdens de bouw, zal de architect een paar werkbezoeken afleggen en erop toezien dat er gebouwd wordt volgens tekening. Daarnaast heeft hij ad hoc overleg met de aannemer en adviseert hij bij onvoorziene zaken.

bottom of page